Psykoterapi hos Mikkel Abildgaard

Psykoterapi i Holstebro ved Mikkel Abildgaard

Psykodynamisk terapi

Jeg arbejder overvejende psykodynamisk, og det er også indenfor denne psykoterapeutiske retning, at jeg er specialist uddannet og fortsat uddanner mig gennem kurser og efteruddannelser. Det betyder, at du og jeg er fælles om at arbejde terapeutisk med følelser, oplevelser eller udfordringer, der ødelægger dine muligheder for at leve det liv, som du gerne vil leve. Fordi vi netop arbejder psykoterapeutisk med de følelser, der enten er svære at genkende, stole på eller tåle, så foregår terapien i et tempo, der vil opleves roligt og omsorgsfuldt. Jeg anvender gerne både ordet psykoterapi og samtaleterapi om min praksis, fordi samtaleterapi på en måde kan virke lidt mere venligt og imødekommende, hvilket er et grundlæggende element i terapi.

Konkret betyder det, at jeg arbejder med terapi ud fra en grundantagelse om, at psykiske udfordringer eller forstyrrelser overvejende skal ses som en reaktion på dybereliggende problemstillinger og ubearbejdede følelser, traumer, overgreb, tilknytningsforstyrrelser, som genspejler sig konkret i nutiden og særligt der, hvor du er i relation med andre mennesker.

Terapien centrerer sig rundt om at opdage, acceptere og integrere disse mekanismer, således at du kan fjerne dig fra den gentagelsestvang, der er naturligt forekommende i os alle, men som har store negative konsekvenser for mennesker, der har fået en forkert spejling og start på livet eller som har været udsat for overgreb og traumer, og som dermed har et psykologisk forsvar, der er tilpasset en virkelighed, der ikke længere er tilstede. Din livshistorie og dit genogram, bruger vi sammen i psykoterapien til at forstå nutidens adfærds- og tilknytningsmønstre, forsvar og selvbeskyttelsesprocesser.

Hvis du har set filmen Inside out, så ved du at nedenstående billede referer til vigtigheden af, at vi lærer vores følelsesregister at kende, og at vi accepterer og integrerer, at vi er hele og fulde mennesker med fejl og mangler, og at det er lige så væsentligt at kunne blive f.eks. vred, som det er at kunne føle glæde. Hvis du ikke har set den, så er den en anbefaling værdig. 

Psykoterapi med udgangspunkt i følelser

Læs mere om Mig

Systemisk terapi

Jeg inddrager altid den systemiske måde at tænke på i min psykoterapeutiske praksis, idet jeg ikke tror på, at mennesket kan eksistere uden at være en del af et system, og at tilhørsforholdet uanset hvor lille det måtte være, er afgørende for vores overlevelse og dermed vores måder at tænke og handle på.

Systemisk psykoterapi bygger på en grundlæggende antagelse om, at det enkelte individ først og fremmest har en plads i et overordnet system. Den systemiske terapi kommer fra familieterapien, og har betydet en afgørende forskel for den måde vi betragter individets udvikling og fremelskelse af særlige og nogen gange uhensigtsmæssige strategier, der har til formål at sikre balancen i systemet, familien.

Det var den østrigske biolog og filosof, Ludwind Von Bertalanffy, der først udviklede systemteorien i 1968. Den systemiske terori bygger ovenpå en lang række andre teorier som f.eks. pragmatiske udviklinger i kommunikation, kybernetik og familiepsykoterapi. Det betyder at den systemiske teori og terapi har en bred spændvidde og kan anvendes både til individuel terapi som til gruppeterapi.

Systemiske terapeuter arbejder alle ud fra en grundantagelse om, at et system, f.eks. familie, par eller sociale rammer – omfatter et eller flere elementer, der er knyttet sammen på en måde der gør, at der ikke kan ske ændringer på individniveau, uden at det medfører en ændring i det overordnede system, som der så skal tages højde for.

Psykoterapi med elementer fra systemisk terapi.jpg

Læs mere om ung terapi her

Kognitiv terapi

Jeg inddrager elementer fra den kognitive adfærdsterapi i min psykoterapeutiske praksis, når jeg vurderer, at det kan være hensigtsmæssigt at bevæge sig mere i feltet mellem tanker og følelser, end i feltet mellem følelser og kropslige reaktioner, sansninger og fornemmelser.

Kognitiv adfærdsterapi er en terapeutisk retning, der er særligt effektiv til en række udfordringer som, depression, angstlidelser, misbrugsproblemer osv.. Der er lavet masser af forskning, der viser at kognitiv adfærdsterapi fører til væsentlig forbedring af funktion og livskvalitet. I nogle undersøgelser har kognitiv adfærdsterapi vist sig at være lige så effektiv som eller mere effektiv end andre former for psykologisk terapi eller psykiatrisk medicin.

Kognitiv adfærdsteori hviler bl.a. på, at psykiske problemer er delvist baseret på fejlagtige eller uhensigtsmæssige måder at tænke på. Psykiske problemer er delvist baseret på tillærte mønstre af uhjælpsom adfærd. Mennesker, der lider af psykiske problemer, kan lære bedre måder at håndtere dem på og derved lindre deres symptomer og opnår større tilfredshed med livet.

Tilgangen kommer omkring at lære at genkende egne forvrængede tankemønstre og derefter revurdere dem i lyset af virkeligheden. At få en bedre forståelse af andres adfærd og motivation. At bruge problemløsningsevner til at klare vanskelige situationer. At lære at udvikle en større følelse af tillid til egne evner. At se sin frygt i øjnene i stedet for at undgå den. At lære at berolige sit sind og slappe af i sin krop.

Det er dog en fællesnævner for alle kognitive retninger, at de grundlæggende set ikke løser problemet og ikke arbejder med årsagen til udfordringen, men at de i stedet anviser en anden vej at tænke om symptomerne, som kan opleves mindre presset. Det er en kortere behandling end den psykodynamiske, og den symptombehandler mere end den helbreder. Af samme årsag så inddrager jeg kun elementer herfra, da jeg grundlæggende set ikke tror på, at det er passende både at overse og arbejde med årsagen. 

Læs mere om parterapi

ACT - Acceptance Commitment Theraphy

Jeg anvender ACT i min psykoterapi ud fra samme kriterier som beskrevet ovenfor under beskrivelsen af kognitiv terapi.

ACT eller Acceptance Commitment Therapy er en psykologisk metode, der ligesom den metakognitive teori, bygger oven på den kognitive adfærdsteori. ACT er ikke så forskellig fra andre adfærdsbaserede terapier, det understreger særligt accept i stedet for undgåelse.

Accept er et alternativ til at undgå ubehaget. Det er et aktivt valg om at tillade ubehagelige oplevelser at eksistere, uden samtidig at benægte eller ændre dem. Accept er ikke et mål for ACT, men en psykoterapeutisk metode til at opmuntre til handling, der vil føre til positive resultater.

Defusion og forandring refererer til en persons muligheder for at ændre tanker og følelser. Accept og Commitments terapi har ikke til hensigt at begrænse vores eksponering for negative oplevelser, men snarere at se dem i øjnene og komme ud på den anden side med en nedsat opmærksomhed på disse oplevelser.

Kontakt med nuet er opmærksom på nuet uden at dømme oplevelsen og ubehaget. Det er oplevelsesbaseret med fokus på, hvad der sker uden at forsøge at forudsige eller ændre oplevelsen.

Det iagttagende selv bevidner at mennesket ikke blot er summen af ​​deres oplevelser, tanker og følelser. "Selvet som kontekst" - processen tilbyder det alternative koncept, at der er et selv uden for den aktuelle oplevelse. Vi er ikke kun det, der sker med os. Det er os, der oplever, hvad der sker med os.

Værdier er de egenskaber og mål, som vi vælger at arbejde hen imod. Vi har alle værdier, bevidst eller ubevidst, der styrer vores retning og adfærd. I ACT bruger vi værktøjer, der hjælper os med at leve vores liv i overensstemmelse med de værdier, som vi prioriterer over andre værdier.

Forpligtelse på engagerede handlinger, der understøtter arbejdet med de langsigtede mål og værdier i overensstemmelse med terapiens indhold.

Psykoterapi med elementer fra ACT

 

 

Kontakt mig - klik her

Compassion fokuseret terapi

CFT er altid i min værktøjskasse og er en del af samtaleterapien, der hvor der arbejdes med udvidelse af den empatiske evne, omsorg, kærlighed og selverkendelse. Jeg mener ikke at CFT kan stå alene som psykoterapeutisk retning i min praksis. 

Den primære tilgang inden for compassion fokuseret psykoterapi er compassionate mind training - CMT, som refererer til de strategier, der typisk bruges til at hjælpe mennesker med at opleve medfølelse og fremme forskellige aspekter af medfølelse for sig selv og for andre. CMT sigter mod psykoterapeutisk at udvikle medfølende motivation, sympati, følsomhed og stresstolerance, der hjælper mennesker med at udvikle ikke-dømmende og ikke-fordømmende egenskaber over for sig selv og over for andre.

Temaerne i terapien understreger og fremhæver de elementer, som klienten nyder og sætter pris på i livet. Det kan foregå gennem kognitive øvelser, f.eks. at arbejde med lister over ting, der er vigtige, tage sig tid til at nyde det øjeblik, hvor noget sjovt bliver bemærket og anden positiv givende adfærd som f.eks. medfølelsesfokuserede billedøvelser, eller brug af minder og fantasier for at stimulere sindet og derefter kroppen og nervesystemet. Målet med medfølelsesfokuserede psykoterapeutiske øvelser er fremelskelse af relationelle billeder, der stimulerer det beroligende system.
Når mennesker oplever vanskeligheder relateret til følelser der indebærer selvhad, kan terapeuten hjælpe dem med at udforske funktionerne og den mulige oprindelse af disse følelser, samt mulige årsager til, at klienten kan være enige med eller underkaste sig dem.

Psykoterapi med elementer fra CFT

 

Læs mere om priser

Kroppen som vejviser

Jeg inddrager stort set altid kroppens reaktioner i terapien dog uden at vi kan tale om, at jeg udfører kropsterapi. Det gør jeg, fordi der er en helt klar sammenhæng mellem kroppens orienteringer og de ubevidste følelser, som det bevidste sind forsøger at holde på afstand, fordi det til en vis grad opleves u-bærligt eller ihvertfald overvældende - hvilket muligvis er grunden til, at du også overvejer psykoterapeutiske samtaler. Du kommer ikke til at lave gymnastik eller anden kropsterapeutisk sportslig udfoldelse, da det kropsorienterede primært handler om at mærke sansninger i kroppen og anvende dem til at forstå det ubevidste sinds forsøg på forsvar. Anvendt på denne måde, så bliver det transformeret til en underart af kropsterapi, der har den særlige kvalitet, at den leverer fantastisk terapeutisk råmateriale til både klient og psykoterapeut.

Læs mere om selvskade

Sådan helt praktisk

Du fortæller, jeg lytter og jeg spørger - rækkefølgen finder vi ud af. Vi arbejder med de følelser, der ligger til grund for den mistrivsel eller den negative udvikling, som du ligger under for. Det er samtaleterapi, når det er bedst.

Kontakt mig - klik her